Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych

  1. Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym właścicielem oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, przeprowadza komisja, powołana przez Ministra Skarbu Państwa, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa - Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6.
  2. Egzamin jest dwuczęściowy i składa się z 1) pisemnego testu wielokrotnego wyboru (na 150 pytań należy odpowiedzieć w ciągu 150 minut) oraz 2) ustnego sprawdzianu wiedzy i predyspozycji kandydata; do drugiej części egzaminu może przystąpić osoba, która prawidłowo odpowiedziała na minimum 100 pytań testowych.
  3. Tematyka egzaminu obejmuje zagadnienia określone w §1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198 poz. 2038, z późn. zm.). Pytania do testów egzaminacyjnych są systematycznie aktualizowane.
  4. W sytuacji niezdania egzaminu w którejś z dwóch części, można przystąpić do ponownego egzaminu w innym terminie. Wówczas wymagane jest zadanie obu części egzaminu.
  5. Koszty związane z uczestnictwem w egzaminie ponosi osoba przystępująca do egzaminu. Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł.
  6. Osoby, które zdadzą egzamin, uzyskują dyplom poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.
Copyright reserved Instytut Rozwoju Biznesu ©2016 ®