Termin egzaminu - jak jest wyznaczany?

Dla osób indywidualnych

Do egzaminu mogą przystąpić również osoby, które nie odbyły szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Termin dla nich jest ustalany indywidualnie przez Biuro Ministra. Takie osoby powinny złożyć zgłoszenie, które będzie zawierać: wniosek o wyznaczenie terminu, kwestionariusz osobowy, kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kopię dowodu wpłaty.

Dla ośrodków szkoleniowych

Termin dla ośrodka szkoleniowego, który uzyskał akceptację programu i harmonogramu szkolenia, jest wyznaczany po potwierdzeniu przeprowadzenia szkolenia w deklarowanym terminie oraz po przekazaniu na 21 dni przed ustalonym wstępnie terminem następujących dokumentów: 1) wykazu osób przystępujących do egzaminu; 2) wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy osób przystępujących do egzaminu z kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie kandydata; 3) kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty egzaminacyjnej.

Rezygnacja z pierwszego terminu i co dalej?

W przypadku zmiany ustalonego terminu oraz rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, to, po pierwsze, nie można usprawiedliwić nieobecności w terminie ustalonym; po drugie, termin można zmienić tylko raz; po trzecie, drugi termin powinien być wybrany w ciągu 6 miesięcy od pierwszego; i wreszcie po czwarte: nieprzystąpienie do egzaminu w obu terminach oznacza utratę opłaty egzaminacyjnej. Do egzaminu można przystąpić ponownie po złożeniu wymaganych dokumentów i wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.

Copyright reserved Instytut Rozwoju Biznesu ©2016 ®